Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Ochrona danych osobowych

SZANOWNI PAŃSTWO!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania danych osobowych Państwa i Państwa dzieci i o przysługujących w związku z tym prawach.

Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci przetwarzanych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Zambrowie jest:

DYREKTOR MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W ZAMBROWIE

ul. Obrońców Zambrowa 6

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w obszarze działania przedszkola, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych jak również zadań ustawowych określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2014r. Prawo oświatowe oraz Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych ze szkołą, przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie.

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

- prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

- w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny.
  2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Biała

Data wytworzenia:
25 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Biała

Data publikacji:
25 sty 2021, godz. 08:39

Osoba aktualizująca informacje

Anna Biała

Data aktualizacji:
25 sty 2021, godz. 09:00