Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Miejskie Przedszkole nr 5 w Zambrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.mp5.zambrow.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2021-01-25
Metoda przygotowania oświadczenia:
Analiza własna
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2021-01-25

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej BIP prosimy o kontakt z Panią Anną Białą, e-mail: przedszkole@mp5zambrow.pl, lub pod numer tel. (86) 22 44 555. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Anna Biała
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
przedszkole@mp5zambrow.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
tel. (86) 22 44 555

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2021-01-25
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

- Budynek jest złożony z kilku segmentów o różnej ilości kondygnacji.
- Do budynku prowadzi 7 wejść w tym 2 główne, 4 wejścia służbowe oraz 1 gospodarcze.
- Dla interesantów przeznaczone są 2 wejścia główne – każde w innym segmencie.
- Teren przedszkola jest ogrodzony. Prowadzą do niego dwa wejścia furtkami oraz wjazd z bramą.
- Bezpieczne przejścia dla pieszych przez drogę pożarową są wyznaczone na wprost furtek wejściowych.
- Droga pożarowa umożliwia dojazd pod wejście główne budynku.
- Odcinki od furtek i bramy do wejść do budynku nie zawierają barier (progów, schodów itp.) uniemożliwiających pokonanie drogi np. wózkiem dla osób niepełnosprawnych.
- Budynek wyposażony jest w urządzenia i ma rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
- Dzięki dźwigowi osobowemu o odpowiednio dużych gabarytach i z łatwym dostępem do przycisków również z przyciskami brajlowskimi budynek przedszkola umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich lub z trudnością przemieszczania się do wszystkich kondygnacji od parteru do drugiego piętra.
- Dostęp do windy jest możliwy bezpośrednio z poziomu wejścia do budynku.
- Różnica poziomów pomiędzy segmentami A i B budynku nie stanowi bariery w przemieszczaniu się osobom poruszającym się na wózkach, gdyż umożliwia to podjazd z barierką ochronną.
- Przemieszczanie się np. osobom słabowidzącym po schodach ułatwiają barierki umieszczone na różnych wysokościach, bezpieczna wykładzina stopni oraz kolorystyczne wyróżnienie pierwszego i ostatniego stopnia w danym ciągu.
- W budynku i na terenie obiektu zapewniona jest wolna od barier poziomych i pionowych przestrzeń komunikacyjna.
- Wejście do przedszkola każdej osoby jest monitorowane przez upoważnionego pracownika.
- W budynku przedszkola nie ma: głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, tyflomapy czy tyflomakiety, etykiet i tabliczek z napisami brajlowskimi, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego, pętli indukcyjnych.
- Pomoc osobom wymagającym wsparcia w przemieszczaniu się, komunikacji lub uzyskania informacji jest udzielana w uzasadnionym zakresie zgodnym z wewnętrznymi procedurami przez wyznaczonych pracowników przedszkola.
- Budynek posiada 4 toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
- Toalety są wyposażone w systemy alarmujące umożliwiające osobie ze szczególnymi potrzebami wezwanie pomocy.
- Pokoje administracji przedszkola znajdują się na parterze budynku i na drugim piętrze. Dostęp do nich jest umożliwiony dzięki dźwigowi osobowemu i bezprogowych przejść.
- W budynku są informacje wizualne na temat rozkładu pomieszczeń wraz z planem ewakuacyjnym.
- Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
- Zapewniony jest wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Brak tłumacza języka migowego

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: